การเช่าหลักทรัพย์หรือการประกันตัว

ในการเช่าหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหานั้นท่านเองก็จะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมเอกสารต่าง ๆ และมีละเอียดเงื่อนไขหลายเรื่องที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้และเข้าใจเพราะว่ามันมีผลต่อการทำงานของเราและมีผลต่อสภาพของตัวท่านเองไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่เป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องวางแผนการทำงานภายใต้แรงกดดันวัตถุประสงค์เดียวต้องการให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกท่านนั้นมีอิสรภาพนั่นเอง

ในกรณีที่ท่านต้องการรับประกันตัวผู้ต้องหา ซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในชั้นสอบสวนท่านควรมีหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ นั่นคือ
1. บัตรประจำตัวประชาชน(ซึ่งทางราชการออกให้หน้าสำนักงานอำเภอหรือเขตต่าง ๆ)

2. หลักทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกันได้แก่
2.1 เงินสด (เงินตราของรัฐบาลไทยเท่านั้น เงินตราของต่างประเทศไม่รับ)
2.2 โฉนดที่ดิน ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาเรียบร้อยแล้ว
2.3 หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาเรียบร้อยแล้ว
2.4 พันธบัตรรัฐบาล
2.5 สลากออมสินและสมุดฝากเงินธนาคารประเภทฝากประจำ(เช่นธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารกสิกรไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารออมสิน)
2.6 ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋ว
2.7 หนังสือรับรองของธนาคารเพื่อชำระเบี้ยปรับแทนในกรณีที่ผิดสัญญาประกัน

3 ในกรณีที่ผู้ยื่นขอประกันมการจดทะเบียนสมรส จะต้องทำหนังสือแสดงการ อนุญาตจากสามี หรือ ภรรยา (คู่จดทะเบียนสมรส)แล้วแต่กรณีไปด้วย


วิธีการดำเนินการ
1. ให้ญาติผู้ต้องหา ซึงที่มาขอรับประกันตัวผู้ต้องหา พบและยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้น
2. หากไม่อาจเขียนคำร้องประกันได้เองให้ร้องขอต่อ พนักงานสอบสวน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ช่วยเขียนคำร้องให้ก็ได้
3. เมื่อพนักงานสอบสวนรับคำร้องแล้ว ให้ขอหลักฐานการรับสัญญาประกัน ซึ่งต้องลงเวลารับคำร้องไว้ด้วย
4. เจ้าพนักงานจะพิจารณาแจ้งผลการสั่งคำร้องให้ญาติผู้ต้องหาทราบ

สำหรับกรณีการใช้บุคคลเป็นประกัน
คำสั่งกรมตำรวจ ที่ 622/2536 ลงวันที่ 15 เมษายน 2536 เรื่อง การใช้บุคคลเป็นประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว
กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวให้ผู้ต้องหา ตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 110 และ มาตรา 114 วรรคสอง
(การใช้บุคคลเป็นประกันเพื่อ ทำให้การรับประกันตัวนั้น มีความเป็นไปได้มากขึ้นสำหรับบางท่านซึ่งอาจจะไม่มีหลักทรัพย์เป็นของตนเองแต่ มีญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิด ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประกันตัวได้)

บุคคลที่ประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 60,000 บาท
-ข้าราชการพลเรือนระดับ 6 ถึง 8
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ที่มียศตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตำรวจโท ถึงพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือพันตำรวจเอก
- ข้าราชการตุลาการ หรืออัยการตั้งแต่ ชั้น 1 ถึง 2
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกันกับข้าราช การประจำ

บุคคลที่ประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
- ข้าราชการพลเรือนระดับ 9 ถึง 10 หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศตั้งแต่พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกหรือพันตำรวจเอก ที่ได้รับอัตราเงินเดือนพันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) หรือ พันตำรวจเอก (พิเศษ)ถึงพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี หรือพลตำรวจตรี
- ข้าราชการตุลาการ หรืออัยการตั้งแต่ชั้น 3 ถึง 4
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกันกับข้าราชการประจำ
- ข้าราชการพลเรือนระดับ 11 หรือ ข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ที่มียศตั้งแต่ พลโท พลเรือโท พลอากาศโท หรือพลตำรวจโท

บุคคลที่ประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
- ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่ชั้น 5 ขึ้นไป
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกันกับข้าราชการ
- สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการเมืองหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- ให้ผู้ที่ขอทำสัญญาประกัน แสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบพิจารณาอนุญาต
- ในกรณีจำเป็น เพื่อทราบเกี่ยวกับสถานะ ระดับ อัตราเงินเดือน หรือภาระผูกพันอื่นใด อาจให้ผู้ยื่นประกันแสดงหนังสือรับรองจากต้นสังกัดและภาระผูกพันนั้นด้วยแต่ละคดีหรือข้อหาใช้หลักทรัพย์ประมาณเท่าไหร่กัน
เราจำเป็นที่จะต้องทราบ ราคาหลักทรัพย์ที่ใช้ในการประกัน ให้กับผู้ต้องหา ข้อมูลที่นำเสนอนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น แต่ถ้าหากเราต้องการทราบข้อมูลที่ชัดแจ้งชัดเจน จำเป็นที่จะต้องติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในชั้นพนักงานสอบสวนหรือติดต่อที่ศาลที่คดีนั้นดำเนินการ เพื่อจะได้ทราบตัวเลขที่แท้จริง แล้วจะได้ดำเนินการกันต่อไป เพราะว่ามันยังมีขั้นตอนการดำเนินงานที่เราจะต้องจัดการต่อไปอีกหลายอย่าง เรื่องราคาหลักทรัพย์ที่ต้องใช้ เพื่อรับประกันตัวผู้ต้องหานั้นเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้น เป็นโจทย์ข้อแรก

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หาเช่าหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหายากเหลือเกิน

หาหลักทรัพย์มาเช่าประกันตัวให้กับผู้ต้องหายากเหลือเกิน ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร บางคดีเขาไม่รับกันด้วย สงสัยกลัวจำเลยหนีมั้ง อีกอย่าง คดีเกี่ยวกับยาเสพติดมีเยอะมากมายเสียเหลือเกิน จนงง ว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้ จับกันไม่ไหว ตำรวจเคยบอกว่า เดินไปทางไหนก็เจอยาเสพติด บางครั้งไม่ได้ตั้งใจจับกุม แต่ผู้ต้องหาแสดงพิรุจก็มี เช่น เห็นขับรถจักยานยนต์ไม่ยอมเปิดไป เรียกให้หยุด เพื่อบอกว่าไฟหน้าขาดนะ ไปแก้ไขซะด้วย อันตราย เดี๋ยวรถชน บาดเจ็บ ผู้ต้องหาดันพิรุจ จึงค้นตัว เจอยาเสพติดเฉยเลย ไม่น่าเชื่อ เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว คดียาเสพติดแทบไม่ทัน ตำรวจเคยบอก จับไม่หวาดไม่ไหว ยามันเยอะเหลือเกิน สุดๆแล้ว

อนึ่งการรับประกันตัวผู้ต้องหา มีสองขั้นตอน แล้วแต่จะเลือกตามความเหมาะสมคือประกันในชั้นโรงพัก และ ประกันชั้นศาล สำหรับยาเสพติด ต้องประกันในชั้นศาลเท่านั้น
โดยเราสอบถามค่าหลักทรัพย์ที่ใช้ ในการนี้ ได้ที่ศาล หรือสถานีตำรวจ แล้วแต่กรณี สอบถามด้วยล่ะว่าหากใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสดใช้วงเงินกี่บาทและหากใช้หลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินใช้วงเงินกี่บาท ซึ่งบางครั้งราคาไม่เท่ากัน  ตามความคล่องตัวของทรัพย์นั้น

ข้อมูลที่เราต้องสอบถามเบื้องต้นนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ ว่าคดีนี้จะใช้หลักทรัพย์มูลค่ากี่บาทเพราะว่าจะทำการวางแผนการทำงานต่อไป อีกหลายเรื่อง ทางท่านจะได้เตรียมเงินหรือวิ่งหาเงินทองมาใช้จ่ายในการดำเนินการนั่นเอง กว่าจะเสร็จเล่นเอา เหนื่อยกันทุกครั้งไป

ติดต่อมาที่ line id:mamm57 หรือแอดมาที่ http://line.me/ti/p/~mamm57 ได้เลย

วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โจรลักเล็กขโมยน้อยเสียชีวิตคาบ้านเจ้าทุกข์

มีข่าวตลกตลกจะมาเล่าให้ฟัง เรื่องของคนซึ่งทำชั่วได้รับผลกรรมในทันตาเห็น เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องของเรื่องมีความเป็นมาอยู่ว่า ในเมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ศูนย์กู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี ได้ทำการแจ้งต่อผู้สื่อข่าวว่า พบผู้เสียชีวิต ภายในบ้านของนายประสิทธิ์ คงขำ ซึ่งอยู่ใน ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  เจ้าหน้าที่ จึงเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบว่ามีผู้เสียชีวิต 1 ราย ชื่อ นายอิสมาแอล องสารา สภาพศพอยู่ในสภาพที่คอติดกับขื่อของบ้านนายประสิทธิ์

ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า ผู้ตายแอบปีนขึ้นบ้านนายประสิทธิ์หวังขโมยทรัพย์สิน แต่พลาดทำไม้เหยียบหัก ทำให้คอติดกับขื่อบ้าน เสียชีวิตในที่สุดดีที่ไม่ต้องเป็นผู้ต้องหา หรือมีการเช่าหลักทรัพย์เพื่อประกันตัวเกิดขึ้น งานนี้พลาดเอง แต่ต่อไปเจ้าของบ้านจะอาศัยอยู่ในบ้านนี้ได้อย่างไร เพราะว่ามีคนมาตายในบ้านคงจะต้องกลัวกันไปอีกนาน เป็นเราเราก็หวาดกลัวว่าผีมาหลอก งานนี้ไม่ต้องประกันตัว หรือทำการเช่าหลักทรัพย์สำหรับผู้ต้องหาแต่อย่างไร คิดแล้วก็แปลกๆดีเหมือนกัน ปีนบ้านท่าไหนฟะ ดันเอาหัวไปติดอยู่ในขื่อบ้าน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ บ่งบอกว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีโจรลักเล็กขโมยน้อยชุกชุม ที่พร้อมขโมยของท่านทุกเมื่อ(คนจึงล้นคุกนี่ไง) มีบ้านช่องก็ดูแลกันดีดี งานประกันนี้ก็เหมือนกับ ทำงานกะโจร ระมัดระวังตัวมากที่สุด อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ สิ่งต่างๆในโลกนี้บางครั้งก็มีความไม่แน่นอน ไม่ค่อยเข้าใจอยู่บ้างเหมือนกัน

งานเช่าหลักทรัพย์บางครั้ง ก็มีติดต่อเข้ามากระชั้นชิด คนทำงานด้านนี้ เร่งรีบเคร่งเครียดกันไปหมด เพราะว่าเวลาจำกัดการทำงานต่างๆต้องใช้ เตรียมงาน การวางแผนล่วงหน้าเบื้องต้น  ทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของผู้ต้องหา แต่ในคดีนี้ตามที่เป็นข่าว เนื่องจากโจรนั้นได้เสียชีวิตลงแล้ว จึงไม่ต้องมีกระบวนการใน การรับประกันตัว แต่ประการใดเพียงแต่อาจจะต้องมีการชันสูตรพิสูจน์สาเหตุของการตายที่แท้จริงต่อไป อันนั้นเป็นการกระทำการตามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อลงสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างถูกต้อง ไม่ต้องเสียเงินมาประกันในคดีนี้

พูดถึงโจรลักเล็กขโมยน้อย แล้วจะบอกว่าทำไมในบ้านเมืองเรานี้มีอยู่เป็นจำนวนมาก บางพื้นที่บ้านบางหลังถูกโจรขึ้นขโมยทรัพย์สินมากกว่า 4 ครั้งถึง 5 ครั้ง จนบางคนต้องย้ายบ้านหนี น่าเหนื่อยน่าอยู่เหมือนกัน ไม่รู้ว่าจะหาทางแก้ไขอย่างไรกันดี บ้านแต่ละหลังซื้อมาก็ราคาแสนแพง แต่อยู่ไปก็ไม่มีความสุข มีแต่ความวิตกกังวล ซึ่งเป็นการกระทำของบุคคลภายนอก สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนตาดำดำ ทำไมถึงไม่มีความเด็ดขาดข้อกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสุจริตชนหมู่มาก คือใช้ชีวิตอย่างปกติสุข มิต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวงหรือวิตกกังวลเกินไป ว่าไม่อยู่บ้าน  5 วัน วันข้าวของในบ้านเรานั้นจะปกติดีหรือไม่ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อสภาพจิตใจ และการดำเนินชีวิต ของผู้คน

อ่านต่อที่นี่

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อากาศร้อนอย่างนี้ ลูกค้าที่จะมาเช่าหลักทรัพย์เพื่อประกันตัวหายหมด

เดือนเมษายน 2555 นี้ร้อนเป็นประวัติการณ์เลย 40 กว่าองศา(ร้อนกว่าอุณหภูมิในตัวเราอีก) ร้อนจคนไม่อยากออกจากบ้าน หลายคนบอกนอนอยู่บ้านดีกว่า ไม่ต้องออกมาผจญ ยังนั่งนึกอยู่เลยว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายน ยังเก็บของหนีน้ำอยู่เลย พักเดียว ร้อนตับแลบซะแล้ว อากาศช่างแปรปรวนสิ้นดี ช่วงนี้ เลยไม่มีคนมาเช่าหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหาเลย สงสัยหนีร้อนกันไปหมด เจอรถแก้สระเบิดต่อหน้าต่อตาเลย อาจเพราะอากาศร้อนมาก รถไม่ได้ชนกับอะไรด้วย เราเองก็งง เพราะไม่เคยเจอแบบนี้ ร้อนอย่างนี้ เขาให้ทานน้ำเยอะๆเข้าไว้ เพราะดีต่อร่างกายของเราเอง อ้อ อย่าหงุดหงิดเพราะอากาศร้อนล่ะ ใจเย็นๆ กันไว้  จะได้ไม่ต้องตกเป็นผู้ต้องหา เพราะคดีทะเลาะวิวาทหรือฆ่ากันตายจากอาการหงุดหงิดอากาศร้อน

นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ไว้ว่าต่อไปนี้โลกเราจะร้อนมากขึ้นทุกปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงขึ้นตลอดเวลา หากภายในระยะเวลา 100 ปีข้างหน้า คนบนโลกมนุษย์นี้จะอาศัยอยู่กันได้อย่างไร อาจจะต้องมีเทคโนโลยีตัวใหม่ๆเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ หรืออาจจะไม่มีมนุษย์อยู่บนโลกนี้แล้วก็ได้ พูดถึงเรื่องรับประกันตัวดันไปบ่นเรื่องโลกร้อน จริงแล้วมันก็เกี่ยวกันอยู่บ้าง อากาศร้อนทำให้คน หงุดหงิดมากขึ้น สามารถทะเลาะเบาะแว้งหรือมีเรื่อง กันได้ง่ายมากขึ้น และหากผู้ใดต้องถูกพิพากษาคดีถูกจำคุก ซึ่งในคุกคงไม่ได้ติดแอร์ การที่อากาศร้อนก็จะทำให้การดำเนินในคุกซึ่งปกติก็ยากเย็นสาหัสอยู่แล้ว เป็นยากเย็นสาหัสมากยิ่งขึ้น นี่คือผลของสภาพแวดล้อมซึ่งมีต่อมนุษย์ ไม่ได้สนใจว่าท่านจะอยู่ที่ไหนจะเป็นคนปกติ หรือจะถูกจำคุกตกเป็นจำเลยหรือผู้ต้องหา หรือใครก็ตาม ทุกคนได้รับผลกระทบเท่าเทียมกันหมด

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

หยุดงาน ให้เช่าหลักทรัพย์ งดทำการรับประกันตัว ไปเที่ยวสงกรานต์มา

ไปเที่ยวสงกรานต์มา สนุกมาก ที่จังหวัดอุบลราชธานี มีการสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน มีคนออกมาเล่นน้ำกันเยอะมาก เรียกว่าปิดเมืองกันเล่นเลยทีเดียว แต่แว๊บ มองไป โอ้โห มีการดื่มแอลกอฮอร์กันเยอะพอสมควร สงสัยเป็นวันปล่อยผีว่ะ บางคนเดินเซไป เซมา บนถนน สงสัยเมาได้ที่แล้ว ไอ้ที่มาสนุกไม่กลัว กลัวเมาแล้วจะเกิดคดีอาชญากรรมมากกว่า เพราะวันหยุดยาวอย่างนี้ หาเช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ยากเสียด้วย เพราะทุกคนหยุดงานเที่ยวกันหมดเลย ว่างๆ จะเอารูปมาให้ดูถึงความสนุกในการเล่นสงกรานต์

สงกรานต์ ถือได้ว่าเป็นประเพณีของประเทศไทยซึ่งมีมาช้านาน  สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้เป็นจำนวนมาก แต่หากว่า เข้ามาแล้วมีการเกิดอาชญากรรมหรือว่าไม่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของนักท่องเที่ยวในต่างประเทศนั้น ไม่อนาคตก็คง ไม่มีใครอยากจะมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยอีก ในฐานะตัวเราเองก็เช่นกัน หากว่าเราเดินทางไปท่องเที่ยวเทศกาลประเพณีของต่างประเทศได้รับอันตรายบาดเจ็บกลับมาจากอาชญากรรม หรือความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เราก็คงไม่อยากจากไปเที่ยวในเมืองนั้นนั้นอีกต่อไป หมดสนุกไปเยอะ ไม่ต้องมาคิดเรื่องรับประกันตัวหรือไม่ต้องคิดเรื่องผู้ต้องหาให้ปวดหัว ณเวลานั้นเราคงไม่อยากมาสนใจอะไรอีกแล้ว
http://ให้เช่าหลักทรัพย์.blogspot.com/2012/04/blog-post.html

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

Case Study คดีลักทรัพย์

เรื่องคดีลักทรัพย์มี case study มาเล่าให้ฟัง สมมุติว่าท่านทำงานอยู่ที่ไซด์งานก่อสร้าง การก่อสร้างมันก็ต้องมีเศษวัสดุเหลือใช้ และเตรียมเอาไปทิ้ง หรือขายเป็นเศษวัสดุ อะไรก็ตาม ถ้าท่านอยากได้เศษวัสดุเหล่านั้น(ซึ่งมันไม่ได้ทีค่าอะไรมากมาย) ท่านจะต้องขออนุญาต เจ้าของ หรือผู้จัดการโครงการ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะถ้าท่านหยิบเศษวัสดุนั้นออกมาเฉยๆ ทางเจ้าของโครงการอาจแจ้งความว่า ท่านลักทรัพย์ได้ ข้อหาลักทรัพย์ก็มีความผิดทางกฎหมาย มีบทลงโทษเขียนไว้ชัดเจน  เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ความร้ายแรงของโทษจะขึ้นอยู่ที่ว่าลักทรัพย์กลางวัน หรือลักทรัพย์กลางคืน หรือโดยมียานพาหนะด้วยหรือเปล่า เห็นไหมว่าเป็นคดีความนั้น ง่ายนิดเดียว เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยที่คาดคิดไม่ถึง เกิดขึ้นโดยที่บางครั้งท่านเองก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร เราเองในฐานะผู้ซึ่งทำงานในวงการ บางครั้งยังตกใจเลยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไง ทั้งทั้งที่เรื่องไม่น่าจะเกิด  แต่หากมีกฎหมายเขียนไว้ก็ต้องว่ากันตามกฎหมาย เราไม่ต้องการให้ท่านก็ต้องเดือดร้อน มา เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ผู้ต้องหา อีก เสียเงินโดยใช่เหตุ
หากต้องการใช้บริการ โทร 081-189-5861

สถานการณ์ยาเสพติดในเมืองไทย

สถานการณ์ยาเสพติดในเมืองไทย ทุกวันนี้แพร่ระบาดไปทุกหัวระแหง ใครๆ ก็ตาม อย่าริลองเป็นอันขาด ลองแล้วเลิกยาก มีผลกระทบมากมาย ทั้งสุขภาพ อนาคตการงาน (ใครจะจ้างขี้ยาทำงาน-ถ้าเขารู้นะ) ทำให้เป็นคดีความ ต้องมา เช่าหลักทรัพย์ ซึ่งยาเสพติดนั้น อัตราหลักทรัพย์และโทษ ไม่ใช่เบาๆ เสียอนาคตด้วย เพื่อไม่ให้ตัวเองเดือดร้อน ไม่ต้องวิ่งหา หลักทรัพย์เพื่อประกันตัวให้ยุ่งยากใจ ทางที่ดีกว่าคือ อย่าลองเลยนะ ยาเสพติด (ลองอะไรยังไม่ว่าเลย) ยาเสพติดมีแต่ทางเสื่อม ไม่เคยเจอใครเจริญแม้แต่คนเดียวจากการที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ที่แน่แน่ยาเสพติดทำให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรม ร่างกายจะเสียหายไปจากการใช้ยาเสพติด สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงในทางการแพทย์เป็นที่รู้กันอยู่

อนึ่งแล้วในการที่ จำเลย รับประกันตัวยาเสพติด นั้นมิใช่เป็นเรื่องที่ซึ่งจะกระทำการได้โดยง่ายหากปริมาณยานั้นมากพอ ศาลอาจจะไม่อนุญาตให้มีการประกัน หรือมูลค่าหลักทรัพย์ที่ใช้อาจจะต้องใช้เป็นมูลค่าสูงมากบางครั้งใช้ถึง 2 ล้านบาทหรือ 3 ล้านบาท หากไม่ใช่คนที่มีเงินมากพอ จะหาที่ไหนมาดำเนินการเพื่อให้ตนเองนั้นมีอิสรภาพ และเกี่ยวกับยาเสพติดนี้ ต้องดำเนินการที่ศาลเท่านั้น ในชั้นโรงพัก ไม่สามารถดำเนินการได้ ติดต่อสอบถามให้ดีๆ หลักทรัพย์ใช้กี่บาท หากเป็นเงินสด หากเป็นโฉนดที่ดินต้องใช้กี่บาท ถามข้อมูลให้เคลียร์  การตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้นั้น เหนื่อยกว่าที่คิด เท่าที่เห็นมานะ

บริการ ให้เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว  081-189-5861

มะม่วงลูกเดียว กับการเช่าหลักทรัพย์

เชื่อไหมว่า คนปัจจุบันแตกต่างจากคนสมัยก่อนมากมาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ สมัยก่อนเมื่อคุณเก็นมะม่วงอยู่ที่ต้น ตามไร่นาหรือรั้วบ้านเรือน แล้วคุณไปสอยมากิน เจ้าของไม่ว่า หรือ อย่างดุ ก็ดุ นิดหน่อย ไม่ได้มาใส่ใจอะไร กะมะม่วงลูก 2 ลูกเท่านั้น แต่ปัจจุบัน ไม่ใช่แล้ว ลองไปสอยดูซิ โดนเจ้าของมะม่วง แจ้งข้อหา ลักทรัพย์ เลยนะ ทำให้เราต้อง เช่าหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว (ในกรณีที่หลักทรัพย์ของเราไม่พอ) เห็นไหม มะม่วงลูกเดียว เป็นเรื่องได้ เสียประวัติตัวเองด้วย เรื่องเหล่านี้มองดูเหมือนว่าจะเวอร์แต่ในความเป็นจริงแล้ว หากจะเอาผิดในทางกฎหมายแบบจริงจังมันสามารถทำได้ เพียงแต่ว่าคนไทยชอบอยู่อาศัยกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็ค่อยๆค่อยๆพูด ค่อยค่อยจา เรื่องราวต่างๆจะได้ไม่ต้องเข้ามาสู่กระบวนการกฎหมายอันเป็นการยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเรื่องเหล่านี้ใครๆก็รู้กันทั้งนั้น เสี่ยเวลาทำมาหากินด้วย บอกเอาไว้

บริการ โทร 081-189-5861 Click Here

บทสั่งลา

ท้ายที่สุดนี้ไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนก็ ตามหากว่ายังอาศัยอยู่ในประเทศไทย ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องประพฤติตนตามกฎระเบียบกฎหมายของประเทศไทย วันหนึ่งหากท่านนั้นได้ต้องไปอาศัยอยู่ต่างประเทศท่านมีความจำเป็นที่จะต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างไปจากของประเทศไทยก็ได้ เพราะหลักฐานของแต่ละประเทศนั้นมีประวัติความเป็นมาแตกต่างกัน นั่นย่อมทำให้มีการใช้กฎหมายหลายระบบบ้างเป็นระบบ Civil Law บางเป็นระบบ Common Law เป็นต้น และรายละเอียดในตัวบทกฎหมายย่อมมีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม หรือความเป็นมา หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละประเทศเพราะกฎหมายที่เกิดขึ้นมานั้นเกิดขึ้นมาเพื่อ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมของประเทศนั้น

หากคิดจะเป็นพลเมืองดีจึงต้องทำใจปฏิบัติตนตามกฎหมาย และโดยทั่วไประบบกฎหมายกำหนดประเทศไทยโดยหลักจะเป็นระบบกล่าวหา แต่ในบางศาลอาจจะเป็นระบบไต่สวน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ให้เกิดความยุติธรรมหรือเป็นธรรมมากที่สุด กับคู่กรณีทุกฝ่าย ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อันนี้พูดถึงในหลักการ ส่วนในความเป็นจริงอันนั้นก็แล้วแต่จิตใจมนุษย์ผู้ปฏิบัติงาน ตามกฎเกณฑ์ที่มนุษย์เองคิดขึ้นมาคิดตามกฎหมายนี้เมื่อตกเป็นผู้ต้องหา อย่าวิตกกังวลใจจนเกินไป ให้พยายามหาทางแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเรื่องเร่งด่วนที่สุด คือเรื่องการประกันตัว ต้องทำให้เสร็จเรียบร้อย ส่วนเรื่องคดีความจะรับสารภาพหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาค่อยว่ากันอีกทีในชั้นศาล

ในเรื่องการเช่าหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหานั้น ในแต่ละประเทศก็จะมีกฎเกณฑ์แตกต่างกันออกไป ในบางประเทศมีการดำเนินคดีที่มีความรวดเร็วเนื่องจากมีคดีความกันน้อย ย่อมแตกต่างกับประเทศที่มีคดีความเป็นจำนวนมาก และในคดีประเภทเดียวกัน มีราคาในแต่ละประเทศ ราคาหลักทรัพย์ที่ใช้แตกต่างกันออกไป เช่น ข้อหาฆ่าคนตาย ในเมืองไทยใช้ 500,000 บาท แต่หากเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา อาจจะตกหลายล้านบาทก็ได้ ย่อมแตกต่างกันออกไป อันนี้ตัวผู้ต้องหาหรือญาติควรสอบถามหลักทรัพย์ที่ใช้ ว่าใช้กี่บาทกับศาลซะก่อน